Młodzieżowy Program Akceleracji Biznesowej - Gdańsk

Logo góra

 

 

Informacja na temat prowadzonych działań z zakresu Akceleracji Biznesowej dla uczniów szkół w Gdańsku.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla młodzieży.

 

Działania docelowe: Uczestnicy projektu z akceleracji biznesowej w przeciągu 3 – 4 miesięcy będą uczestniczyć w spotkaniach 2 razy w tygodniu po 2 – 3h. Podczas cyklu odbędzie się min. 26 spotkań. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 5 grup po 4 osoby.

W toku 26 spotkań uczniowie będą nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu akceleracji biznesowej w zakresie budowania projektu biznesowego według modelu Canvas oraz Lean Canvas, która zostanie uzupełniona o zagadnienia prawno – podatkowe związane z prowadzeniem działalności biznesowej oraz w niewielkim zakresie z rozwojem umiejętności psychospołecznych niezbędnych podczas pracy w projekcie (praca zespołowa, autoprezentacja, inne). Uważamy że ważnym elementem rozwoju umiejętności biznesowych będzie wspomaganie umiejętności miękkich wśród uczestników, które w późniejszym etapie projektu tzn. podczas finalnych targów projektu pozwolą uczestnikom w swobodny sposób przedstawić własne projekty biznesowe.

Szczegółowa tematyka wszystkich zajęć   zostanie dostosowana do potrzeb uczestników nad czym będą czuwać mentorzy wspomagający.   Uczestnicy przed zajęciami wypełnia ankiety dotyczace ich oczekiwań.

Przebieg zajęć: Podczas 2 – 3 godzinnych spotkań uczestnicy będą pracować w grupach nad własnymi projektami biznesowymi na podstawie modelu Canvas oraz Lean Canvas z pomocą mentorów. Proces budowania projektu zostanie podzielony na kilka etapów m.in. Pomysły będą generowane przez młodzież podczas eventu inicjującego projekt startup weekend, bądź „zlecane” przez firmy zewnętrzne, następnie nastąpi  analiza szans rynkowych przedsięwzięcia, określenie grupy docelowej, kanały dotarcia oraz dystrybucji, strukturę kosztów i przychodów, przeprowadzenie badań rynku itp.

Każde zajęcia poświęcone budowaniu projektów biznesowych rozpoczną się od  krótkiej teorii dotyczącej jednego z etapów modelu biznesowego przedstawionej w formach aktywizujących młodzież, następnie wszyscy  uczestnicy w ramach ćwiczeń dot. danego etapu będą pracować na przykładowym projekcie tzw. burza mózgów. Kolejnym etapem każdych zajęć poświęconych budowaniu projektu będzie twórcza praca w zespołach nad własnym projektem biznesowym, jego analiza.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących aby maksymalnie inspirować  uczniów do działania i współpracy.

Finalne targi projektu: Planujemy dwa etapy oceny projektów: ocena ekspertów oraz ocena prezentacji projektów w ramach finalnych targów pomysłów  stworzonych przez uczestników (m.in. ich kreatywność, atrakcyjność wypowiedzi, merytoryka, inne ).  

Stworzony zostanie krótki regulamin konkursu projektów aby uczniowie znali zasady wyboru najlepszych projektów.

Dla grupy osób, której projekt zostanie wybrany jako najlepszy zostaną przekazane zestawy nagród o wartości 400zł składające się z: bonu do księgarni internetowej, powerbank lub pendrive.

Na finalne targi projektów planujemy zaprosić: koordynatorów szkolnych ze szkół z których będą pochodzili uczestnicy projektu, rodziców uczniów,  przedstawicieli świata biznesu i innych gości.

Uczniowie otrzymają na zajęcia wyposażenie w postaci: notatnik z długopisem, kubek termiczny, podręcznik, materiały biurowe (flamastry, karteczki samoprzylepne, inne).

Wszystkie działania dot. projektu zostaną udokumentowane w postaci zdjęć i filmu.

Zespół

DWCom Szkolenia

 

Harmonogram spotkań
Kiedy sie spotykamy ?