Rozporządzenia i ustawy w praktyce

  1. Edukacyjna Wartość Dodana  w praktyce szkolnej.

 

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z koncepcją edukacyjnej wartości dodanej oraz metodą jej szacowania, procedurą oraz sposobami obliczania oraz określeniem jej wiarygodności statystycznej.

 

  1. Planowanie i organizacja działań związanych z niesatysfakcjonującymi wynikami egzaminów zewnętrznych.

 

Podczas warsztatu uczestnicy będą szukać rozwiązań, które sprzyjają podnoszeniu efektywności kształcenia, a także zmierzą się z problemem ewaluacji wewnętrznej, które zostały określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

 

  1. Ewaluacja z uwzględnieniem metody profil szkoły.

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się określać słabe i mocne strony oraz problemy placówki i tworzyć analizę SWOT, gdzie oceniane będą nie tylko postępy w nauce uczniów ale także efektywność działań nauczycieli i adekwatność tych działań do potrzeb i możliwości uczniów na podstawie własnych obserwacji oraz wywiadów wśród reprezentantów uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

  1. Ochrona danych osobowych

 

Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom wiedza, pozwalająca na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej do wymogów prawa.